تقدیم به آن کسی که خودش می داند
و بامداد عزیزم....
اندر فلسفه/مضرات چند همسری (پولی گومی) از فیلسوف و موسیقیدان برجسته استاد شهرام شپره بشنوید تا که اثرات غم انگیز اخبار امروز را تسکین دهد.