تقدیم به دکتر امشاسپندان عزیز، برای استفاده بدون هراسش از واژه فمنیسم.

تو فمینیست نیستی، تو بی تربیتی! ببینم مگر فمینیسم و بی ادبی جمع اضدادند؟ ناصر جان! من و تو و خیلی های دیگر دوستانی داریم که چپ گرا هستند، دوستان اصلاح طلب داریم، دوستان مذهبی، دوستان سوسیالیت، ناسیونالیست و غیره. چرا هرگز نمی گویید فلانی کمونیست نیست، بی ادب است؟ تو هم خوب می دانی ناصر جان که فلان نویسنده ما زنش را کتک می زند، آن طنز پرداز مشهورمان که هر روز از او مطلب در سایت ها می خوانیم زنباره است و ابایی ندارد که زندگی ها را هم ریزد، فلان متفکرمان که در همین وبلاگستان او را فیلسوف دوره گذار می نامند مدام در حال صیغه کردن و صیغه پس خواندن است و غیره. چرا هرگز در بررسی جنبه زندگی حرفه ای و اجتماعی و فعالیت های آنها خصوصیات شخصی آنها را دخیل نمی کنیم؟ اما نوبت فمینیسم که می رسد همه چیز از ادبیات و اخلاق گرفته تا مدل لباس و سیگار کشیدن و راه رفتن را به فمینیست بودن فرد می چسبانیم؟ در هنر و علم و ادب و فلسفه و کمونیسم و مبارزه سیاسی و چه و چه زندگی و خصوصیات شخصی جداست، نوبت فمینیسم که می شود همه چیز نشات گرفته از آن است و بس؟! این هست رسم شما؟ چراراه دور برویم ناصر جان، در میان دوستان دنیای حقیقی تو تا جایی که من می دانم دو نفر فمینیست هستند: من و گلناز. ما دو نفر اقیانوس اقیانوس با هم تفاوت داریم؛ غیر این است؟ کاری از نظر من صحیح نیست از نظر گلنازهست و برعکس. ببینم! این ربطی به فمینیست بودن ما دونفر دارد؟ اینکه برای مثال من سیگار نمی کشم و گلناز می کشد ناقض فمینیست بودن یکی از ما دو نفر هست؟ رک بگویم، جمله ات از بیخ و بن اشتباه است وقتی می نویسی تو فمینیست نیستی، تو بی تربیتی! Posted by Picasa