این شیراک هم که کیق* (کیر) زیادی خورده و مست کرده و یک زر مفتی زده و صد تا آدم عاقل را بدبخت کرده است. حالا بنده خدا خانم محترم، صدر اعظم آلمان، در درد سر افتاده که برود یک شب بد مستی آقا را راست و ریست کند. این مسخره بازی های شیراک برای مرکل در آلمان کلی درد سر شده است....شما خود پیدا کنید پرتغال فروش را.
--------------------------------
*نوعی شراب فرانسوی