سفرنامه رصد کنی رفیق ستاره شناس/ فمنیست ما را به هاوایی از دست ندهید که من هم همچون خاله نازنین اش دارم بسی لذت می برم از این بلاگیدن.
این مقاله نجوم را هم بخوانید که هویت سر به هوای عاشق ستارگان بر شما آشکار شود. (محدثه، به من چه؟ خودت لینک دادی!)