مانيفستو 420

تمام این مزخرفاتی که به زبان فارسی با پسوند پست مدرن به خوردمان/تان می دهند، تقصير ترجمه های پيام يزدانجوهايی است که در گذشته و آينده در ایران فلسفه ترجمه ميکرده و خواهند کرد.
در این راستا به نظر من "معنی شعر در کلمه است"، "شعر معنی فرای ارتباط کلمات باهم دارد" و "براهنی" همگی باهم کس و شعر بوده و برای فاطی تُمّان هم نمی شوند. در همين راستا در صورتی که
فرد پست مدرن گو از الکل و ساير مواد مخدره استفاده کرده باشد، مانعی ندارد. به تمام شاعران محترم از جمله عبد الرضا رفيق بهرنگ اعلام می داريم که تنها دليل خود گماشتنشان به حرفه شاعری مفت بودن زدن حرف مفت است.