روح منی، بت شکنی

ددم وای...
مردم ...گه خوردم...مردم غلط کردم...مردم رای نديد...من هی يادم می ره معنی اصلاحات يعنی چی!! الان روح ام تازه شد!! عقلم سر جاش آمد...این اصلاحاتچی ها بيایند روی کار ديگه حق يک ناقابل عکس سوزاندم هم نداريم....الان زر زر مفت کنید با مرتضوی طرفيد...پس فردا که محمد جواد روح شد ريئس جمهور دولت دمکرات ایران شد...عکس بسوزونيد به جرم تلاش برای سرنگونی دولت بومی-دمکراتيک ایران با نيروهای مشترک المنافع سازمان ملل طرفيد!!
آی آق جواد روح...وای آق جواد روح...روح منی، بت شکنی!!