خود سانسوری

پست قبلی را بر داشتم....راستش به دليل کمبود محبت حوصله جنگ و دعوا با اعضای خانواده را ندارم. بعداً در مورد خشونت در خانواده چه بر عليه زنان و چه بر عليه کودکان می نويسم و از کسی هم اسم نخواهم برد.
آدم بعضی اوقات دلش برای يک بغل اساسی تنگ می شود و به خاطرش حتی از حقيقت هم چشم پوشی می کند.