این فيلم تولد را که به لطف يک دوست بلاگر به من و سيما رسيده را از دست مدهيد. فيلم درباره زندگی ترانس سکشوال ها در ایران هست. به قول يکی از دوستان نازنين "بابا هرکی از ننه اش قهر می کنه، این روز ها می آد ایران درباره هومو ها و ترنس ها فيلم می سازه." بدبختی اینکه در همه این فيلم ها، هم این يارو دکتر فارنکوفونِه هست و آن آخونده که تز دکتراش رو در مورد ترانس ها می نويسه...هر جفت شان کاراکتر های اعصاب خورد کنی اند که مدام ترانس بودن (که این روز ها در رتوتيک رسمی هم معنی با هومو بودن هست) را به "بيمار بودن" ربط می دهند. خودشان هم نهايتاً به عنوان دکتر و آخوند نمونه ظاهر می شوند که فداکارانه به "این بيمار ها" دارند کمک می کنند که "نرمال" شوند و به جامعه بر گردند. بگذريم که بعد از این همه خشونت کلامی و تبعيض واضح کلی منت هم سر "بيمار ها" می گذارند و ماهم بايد برای جمهوری اسلامی کف بزنيم برای کمک های بی نظير شان به این بيمار ها....حالا غير از نحوه برخورد رسمی با مساله ترانس سکشواليته، عملاً سرويس های که دولت می ده واقعاً خوب است. فقط کاش دهانشان را باز نمی کردند که در باب این لطف شان فلسفه بافی کنند. دوروز پيش که درباره فيلم با سيما چت می کردم هردو ديوانه شده بوديم. من می گفتم:

I don’t think he was happy

Which he, the he-she or the she-he

The he-she…The bio-male, the woman wanna be, he was depressed

No he was a trans

He did not have the operation yet

So?

So!

That dyke one was an asshole

She was not a dyke, he was a Trans

Which he?

Oh, come on…she was a dyke…give me a break

Iranian’s do not follow the gender-queer bullshit, we have here

So?

She was not a dyke

She could have been a dyke who could only find legitimacy in being a dyke as a transsexual. Why the hell is she not with a bio-girl anyway.The dyke was an asshole; she would not let the bio-male work…patricidal dyke

He was not a dyke...it is all about the gender performance...He is more Gheyrati.

خلاصه دوران آخر زمان رسيده...پيشنهاد می شود در مورد این فيلم در چت باهم بحث نکنيد. يک زنگی به هم بزنيد قشنگ منظور خود را پای تلفن بيان کنيد. وگرنه معلوم نمی شود در مورد مردِ زن حرف می زنيد يا زنِ مرد.