فلان فلان شده بهمن امروز آمده است اوقات سيب زمينی سرخ کنی من را به هم ريخته که "تو چرا در مورد شورا ها نمی نويسی!"بنده هم در عالم سيب زمينی سرخ کنی گفته ام که اصولاً بايد رای داد اما اصولاً هم به تخمکم!! حالا این بحث خانوادگی-دوستانه مارا چاپ کرده است و بنده به عنوان زنِ خنگِ خيکیِ سيب زمينی-سرخ کرده-خور در آن نقش پيدا کرده ام. فلان فلان شده اولاً که من کلی امتحان و درس و مقاله و کوفت و زهر مار دارم و هيچ تحليلی هم جز رای بدهيد ندارم. بعد هم خود فلان فلان شده ات آمده ای می گويی فلان آدم معروف به تو گفته که "فضای وبلاگستان سرد است چرا سيبيل چيزی نمی نويسد،" که من گفتم "فضای وبلاگستان به من چه،" که تو گفتی که فلانی گفته است: "سيبيل معمولاً جهت می دهد و اليت سيبيل می خوانند،" که من در پاسخ گفتم: "اليت سيبيل می خوانند؟ زپرشک! چه نخبه گان پِرورتی!!"

حالا من نفهميدم که آن "اليت سيبيل می خوانند" اولت زر مفت بود يا این ضايع کردن فعلی ات.... به هر حال در سياست داخلی ایران تو بهتر از من می دانی.

مردم در انتخابات شورا ها به حرف عيال مارکسيست من گوش نکنيد و هوای رفيق پراگماتيست من بهمن کلباسی را داشته باشيد و به ليستی که ایشان انتخاب کرده اند رای دهيد.

باز هم مرام من- ای بی صفت!!

این هم ليست:

محمدعلی نجفی
احمد مسجد جامعی
معصومه ابتکار
پیروز حناچی
زهرا صدر اعظم نوری
قاسم تقی زاده خامسی
حبیب زاده
الهه راستگو
دوستی
تقوی نژاد
کریمی
نوذر پور
شهاب الدین طباطبائی
هادی ساعی
ابوطالبی