آدمی که يک ماه لب به سيگار نمی زند و بعد يک شبه 10 تا سيگار باهم می کشد و باز هم دوباره سيگار نمی کشد تا شبی در ماهی ديگر سيگاری است؟