خدايا خدايا خداوندگارا
سپاسگذارم از رپ فارسی که در دوران حيات من به نقطه اوج خود رسيد. عبدی عزيز بيا و این عرفان را نقد کن!!

کلیک بفرمایید