این رفيق گرمابه و گستان ما-پوريا خان لطفی از عجايب خلقت و شواهد وجود خداوندگار- اخيراً بعد از اینکه سالی را در افغانستان جان کنده است توانسته برای خودش دوربينی با لنزی وزين تهييه کند و بار ديگر به همگان ثابت کند که "اگر خر خون نيست لاقل نابغه هست." عکس های پوريا را می توانيد در فتوبلاگش ببنيد.
اخيراً هم اتفاقاً به دليل استعداد بی پايانش در مسابقه ای شرکت جسته که مراماً و بالا غيرتاً اگر خواننده این وبلاگ هستيد برويد يک ساين آپ نا قابل بکنيد و به این رفيق ما رای دهيد....این همه من مفرح روح و جان شما ام...خوب بود مثل حسين يک پی پال می گذاشتم گوشه ديفار؟ برويد برويد يک رای نه دو رای ناقابل را بدهيد.
این رای اول برای عکس اول
این رای اول برای عکس دوم
مخلصات همگی