شعار هفته: امروز جنبش دانشجويی ایران به سمت دنيای مدرن داره حرکت می کنه...داره خودش رو با قافله جهانی شدن سعی می کنه همراه کنه. با گلوبلايزيشن. ما نبايد این را با آب دهن به انترناسيونال پنجم وصل بکنيم.

افاضات این فلان فلان شده بی همه چيز فخرآور را در صدای آمريکا در دقيقه 18:00در واکنش به تحليل درويش پور به تمايلات چپ در جنبش دانشجويی گوش کنيد. آی خدا من چه جوری می تونم يک تف آبدار بسيار انسانی و مدنی تو صورت این بی صفت نون به نرخ روز خور بياندازم؟ آخه شياف کون تو چی از عناصر مارکسيستی حاليت می شه که برای خايه مالی از رئيس مکارتیيست صهيونيست ات هر مزخرفی را بلغور می کنی؟ خدا به این درويش پور صبر بده که بايد با این الاغ سر يک ميز بشينه و البته دمش گرم با آن جواب مودبانه و پر معنی ای که به این گاو داد. درويش پور خيلی تحليل های خوبی از این تظاهرات اخير در ایران می ده...حتماً این ميز گرد را از دست ندهيد و اگر هم وقت داريد نامه و ايميل اعتراض به صدای آمريکا برای دعوت خيانتکار اعظم يادتون نره!
_______

این که کل خوانندگان وبلاگش در روز بالاتر از 250 نمی ره چه جوری 239 تا نظر می گيره؟در ضمن يک وقت نذاری آب راحت از گلوی باطبی در راه زندان و خانه بره پايين ها....وصلش کن به خودت اون رضا نيم پهلوی که خوب در ایران از این موقعيت بی نظير که تو براش ایجاد کردی استفاده کنه....خدا بزنه تو اون کمرت ای خدا پرست شکرگزار!!