ميز گرد صدای آمریکا با استادم جناب آقای دکتر حقيقی (تريپ خودش پاچه خواری مودبانه کردم) را از دست مدهيد. این ميز گرد در باب راپورت بيکر-هاميلتون و "مطالعه عراق" و نقش و آينده ایران در رابطه اش با آمريکاست. آقای دکترحقيقی يکی از باهوش ترين آدم هايی هست که می شناسم...و واقعاً يکی از بهترين تحليل گران سياسی در حوزه سياست بين المللی و ارتباطش با سياست های داخلی ایرانه و تحليل هاش منصفانه است.
بهارلو عجب مجری بی خودی است...اولاً از شير مرغ تا جون آدميزاد اظهار نظر بی ربط می کند و بعد هم درست وسط نکته گويی ها و اوج تحليل می پرد وسط حرف مصاحبه شونده...
این شما و این "دولت-مرد" بزرگوار دکتر حقيقی...در ضمن هرکس جنگ تحميلی را آن وسط نکته اش را فهميد...جايزه دارد