شب يلدای همه خوش

Usto-Mummin. (A.V. Nikolayev) (1897-1957)
نقاشی مال اوستو مومين هنرمند روس ازبک شده مسلمان شده ای است که من نقاشی هايش را خيلی دوست دارم.

گور بابای این وبلاگستان چس روشنفکری
ملت اگه هنوز بيداريد و داريد مقاله مارکسيستی در باب کارگران زن فليپين می نويسيد بلند شيد بريد برنامه شب يلدا بهزاد بلور (کس خل اعظم) در زيگ زاگ را گوش کنيد.
مرسی امير تتلو....بابا مرسی آر&بی ایرونی...انصافاً خيلی به فارسی کونيه ( ایت ایز ا استيت آو مايند که مد نظر ماست از نظر زيبايی شناسی)

دوستی های الکترونيکی
عشق های الکترونيکی
شب يلدای الکترونيکی
و فال الکترونيکی:

کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت
مـن و شراب فرح بخش و یار حورسرشت
گدا چرا نزند لاف سـلـطـنـت امروز
که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت
چمـن حـکایت اردیبهـشـت می‌گوید
نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت
بـه می عمارت دل کن که این جهان خراب
بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت
وفا مـجوی ز دشمـن کـه پرتوی ندهد
چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشـت
مکـن به نامه سیاهی ملامت من مست
که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت
قدم دریغ مدار از جـنازه حافـظ
که گر چه غرق گناه است می‌رود به بهشت
---------