زير هجده ساله ها کون هم نگذارند...غير قانونی است

صبح این شنبهِ آشغال همگی بخير!!

تمام پاييز را من افسرده ام به اميد اینکه يک برفی بيايد و همه جا سفيد شود و زمستان شود. برف آمده است از آن برف تخمی هایِ گَر که مثلاً کنار خيابان را سفيد کرده اما روی باغچه سياه هست. همان برف ها که تکليف شان با خودشان معلوم نيست و دقيقه ای باران اند و دقيقه ای تکرگ و لحظاتی هم برف. مريض شده ام و تب دارم و دو ور گلويم به هم چسبيده اند.

ديروز که با برادرم و فريد سی بی سی رفته بوديم کله پاچه بزنيم، داشتيم جمیعا يکی از این روزنامه دوزاری هایِ فارسی زبان را ورق می زديم. يک نيم صفحه کامل را این سلام تورونتو اختصاص داده بود به موفقيت اخير پليس تورونتو در کشف و ضبط يک آپارتمان پر از گیاه ماراجوانا که در يکی از فقير نشين ترين، سياه پوست نشين ترين، و مهاجر نشين ترين محله های تورونتو است. گويا يکی از همسايه های خود-شيرين بوی ماراجوانا شنيده بود و زنگ زده بود به پليس.

برادرم گفت: 'نگاه کن این اُسِ احمق را!! عکس اش را هم با افتخار انداخه که من لو دادم!"

من گفتم: "نگاه کن این اُس احمق سلام تورونتو را که با چه آب و تابی بدون اینکه ذره ای قضيه را تحليل کند خبرِ پر از هیجان پليسی را چاپ کرده است که آی و وآی."

امروز آمده ام می بينم که خيِر سر ِلينکی که به اتانول داده آم، يکی از دوستان گوسفند -احتمالاً از خوانندگان این وبلاگ-به این نتيجه رسيده که متن های اتانول پرنوگرافی کودکان دارد يا که پدوفايل هست و نوشته بود درکامنتی که این مساله را راپورت کرده است. من به این دوست گوسفند عزيز پيشنهاد می کنم که يک بار ديگر بلکه صد بار ديگر متن را بخوانند تا دوزاری اش بيافند که هدف نويسنده اصلاً اهميتی ندارد و متن را عشق است.

بعد هم مردم چه مرگتان است... جهان سومی های عزيز...آن روز که ملکم خان بدبخت سنگ قانون به سينه می زد اجدادتان کجا بودند که امروز که به حمدِ الّله و ليسانس های مهندسی تان مهاجرت کرده اید به کشور های توسعه يافته، سنگ قانون به سينه می زنيد.آن هم این قانون جهانشمول که ذره ای جا برای تفاوت های فردی افراد نگذاشته و تا توانسته-در همين کشور های توسعه يافته- روابط جنسی همجنسان را محدود کرده است. شما چه می دانيد که فلان پسر چهارده ساله چه عامليت جنسی ای دارد که از ديدن يک عکس لرزه بر تن تان می افتد که: ای وای پدوفيلی!! چند نفر شما در سن چهارده سالگی-نه اصلا یازده سالگی- عامليت جنسی داشتيد و حق انتخاب اینکه با که باشيد؟ اصلاً تفاوت حق انتخاب و تجاوز را می دانيد؟

قانون را در کانادا می خواهيد بدانيد چيست؟

In Canada, consensual activity with those over 12 may not be an offence if the accused is under 16 and less than two years older than the complainant. The exception is anal intercourse, to which unmarried persons under 18 cannot legally consent according to national law, although provincial laws may vary.

ترجمه: زير هجده ساله ها کون هم نگذارند...غير قانونی است!

اَه بگذريم!

در ضمن بابا يکی به این آق مهدی سيبستان گوشزد کند که اینقدر در مورد همه چيز شکمی بحث نکند. خدا اجداد این داريوش ملکوت را رحمت کناد که حواس اش بود. نقد ملکوت بر نوشته مهدی در باب " معماری- بساز بفروشی: مدرنيته و نشانه شناسی چيز های خوبی اند و اصولاً من تايين می کنم که چه اند" را از دست مدهيد.

و در همين ضمينه گزارش عين الّله از نوسازی را بخوانيد