به کار های عام المنفعه ام از جمله ابرو برداشتن، سيبيل کندن، پا تيغ زدن (که تا آنجا که می توانم هیچکدام را نمی کنم) امروز شغل شريف موی سفيد در سر يافتن و آن را از بيخ بريدن هم اضافه شد.