ملت شهيد پرور..
من فکر کنم که هک شدم....چه جوری می شه فهميد؟ من داشتم پست می نوشتم که ناگهان نصف تمپلتم پريده شد بدون اینکه بفهمم و سيبيل رفت روی هوا!!