آی ول...
آق مهدی سيبستان يک راديو زده توش می گن "کس خوارت"!!
گوش کنيد.