آزادی را پاس بدار، حقيقت کيلو چنده؟


به ترتیب از راست: عباس آقا دکتر-مورخ برجسته و مورد ستایش جامعه دکتر مهندسان/علوم پايه دانان ایرانی مقيم آمريکای شمالی، اکبر گنجی فيلسوف آزادی خواهِ کانتی ِ امير المؤمنين گرا، ريچارد رورتی از اساتيد ادبيات تطبيقی در استنفود و برجسته ترين فيلسوف قرن به روايت ایرانيان مقيم آمريکايی شمالی (به ایشان قول هايی داده شده است.)
عکس از جامعه ایرانيان ليبرال متوسل به حضرت عباس (ع).
از محمد تهوری
بخوانيد
از عبدی کلانتری بخوانيد.