موقعيت وجودی کوروش عليانی بودن در جمهوری اسلامی ایران. این مدعيان اصولگرايی دارند آخرين باز مانده های پايبند به اصول را هم نابود می کنند. نوشته عالی و دلخراش کوروش عليانی را بخوانيد که از روزی که خواندمش بعضی از جملاتش از مغزم بيرون نمی رود.

موقعيت وجودی يک فلسطينی که پاسپورت اسراييلی دارد اما شهروند درجه دو است و اسراييلی ها برايش کاتاگوری عرب-اسراييلی را ساخته اند ...(لينک از نيکی). از کشيش رياح با وجود اینکه پاسپورت اسراييل داشته است، ويزای اسراييل خواسته اند و بعد هم او را به خاطر اینکه ترجيح داده است که عربی صحبت کند، حسابی در درد سر انداخته اند و نگذاشته اند که پرواز کند. این عربی حرف زدن هم سياست خودش را دارد.

بيشتر فلسطينی/اسراييلی هايی که ساکن اورشليم شرقی اند، خوب می دانند که عربی حرف زدن حتی می تواند به قيمت جانشان تمام شود. این در حالی است که عربی يکی از دو زبان اصلی کشور اسراييل هست. عرب هايی که در کشور اسراييل زندگی می کنند و تابعيت اسراييل را دارند اگر برای ديدن اقوامشان به قسمت های فلسطينی بروند اگر در مرز عربی صحبت کنند، ماموران اسراييلی پدرشان را در می آورند. در حالی که در این مرز ها هميشه مترجم عربی موجود است ولی این يک راه تحقير عرب زبان هاست.

داستان های این مزرها وحشتناک است. بلايی که اسراييلی ها در این مرز ها بر سر فلسطينيان و عرب های-اسراييلی می آورد، کمتر از جنايت نيست. تصورش را بکنيد که آدم آزادی عبور و مرور را در مملکت خودش از دست بدهد. تصور کنيد زن حامله ای را که در مرز زايمان کند، چون ماموران به او اجازه رفتن به بيمارستانِ آنور دیوار را نمی دهند. تصور کنيد زنان و مردانی را که نمی توانند با شريک دلخواه خود زندگی کنند چون دولت اسراييل به عرب های-اسراييلی که با فلسطينان وصلت می کنند، اجازه نمی دهد که با همسرانشان در اسراييل زندگی کنند. دولت اسراييل تمام سعی خود را می کند که جمعيت عرب های اسراييل را روز به روز کمتر و کمتر کند. مگر این پاکسازی نژادی نيست؟ مگر این فاشيسم نيست؟ در همين رابطه مصاحبه طارق علی با مادر جونز را از دست مدهيد که مثل هميشه حرف حساب می زند (لينک از طريق آقای صمد زاده)

انالّله و اناليه راجعون می گويد

...و

حق

مرغ يک پايش بر زمين کوفت

مترسک شهيد شد ميان زارِ جنوب لبنان

...و

بيروت و باروت در بستر شدند

درست بود می دانم

نطفه های حيوانات را لب مرز حراج کرده باد می کردند

بر باد می کردم خودم را

که معشوقم موشک را بوسيد و پر کشيد روی خاک

...و

راستی غذای جديد مک دونالد را خورده ای؟!

گوشت تردی دارد نه؟!