خدا الهی سايه این "آقای نورانی" عبدی خان کلانتری را از سر زنان کم نکند

چقدر خوب است این تحليل های ادبی از آثار زنانی که در حاشيه دارند خاک می خورند. کاش من هم در بيان حرف هام اینقدر آرامش داشتم که عبدی دارد. شايد حرف هايم را خيلی بهتر می زدم. (البته خوب سواد هم هست که دارم روش کار می کنم!!)

از عبدی خرافه و خشونت ـ با اشاره به طوبی و معنای شب را بخوانید