آقای محمد تهوری عزيز- راديو زمانه عزيز،

در راپورتی که از همايش جمهوری خواهان در واشنگتن داده اید در برداشت از سخنان شادی مختاری نوشته اید

"شادی مختاری اگر چه حرکت جنبش زنان در ایران را رو به جلو و موثر می دانست در عین حال آنها را از یک غفلت برحذر داشت. به اعتقاد او جنبش زنان نتوانسته است هنوز تاثیر قوانین بر حقوق زنان را در جامعه افشا کند. او حتی اظهارات برخی از زنان فعال و مشهور به فمنیست را در این باره که گفته اند حتی در چارچوب قوانین اسلامی می توان قانون جهانشمول بشر را رعایت کرد به نقد کشید و آن را انحراف جنبش زنان دانست."

من شادی مختاری را می شناسم و تا حدودی با افکار او آشنا هستم و تقريباً مطمـئن هستم که این برداشتی که شما از سخنرانی ایشان کرده اید کاملاً برعکس نظر کلی ایشان نسبت به فمنيسم اسلامی است. خانم شادی مختاری بنيان گذار ژورنال "دنيای اسلام و حقوق بشر" و دانشجوی (اگر تمام نکرده باشد) دکترای حقوق دانشگاه تورونتو هست. تمام تلاش خانم مختاری برای این هست که بگويد اسلام با حقوق بشر منافاتی ندارد و همچون پيروان فقه پويا ميان قوانين اسلامی به دنبال راه حل های پراگماتيک برای بهبود وضعيت حقوق بشر و مخصوصاً حقوق زنان در کشور های اسلامی می گردد. برداشت شما به همين دليل يک بی دقتی کامل و بی انصافی تام است.