آدم هايی که در ممالک ابری زندگی ميکنند، به دنبال آفتاب ميگردند. آنها که ژن رشتی دارند، به دنبال باران
هوا، هوای رشته. دل گرفته بنده هم داره باز ميشه
به ميمنت این روز بارانی مراتب عشق و احترام خود را به هپلی رشتی نيز اعلام ميدارم. چراکه همه بلاگستان به يک ور، هپلی به اون ور