من رای ميدهم...دو دو دو دو
تو رای ميدهی...دو دو دو دو
ما رای ميدهيم...
پراگماتيزم رای دادن از نوع شايانی اما سيبيل پسند