این تمپلتم خرابه برای اینکه این وارتان دوستی خاله خرسه کرده و زده خرابش کرده. قول داده زود درستش کنه
از خورشيد خانم زشت بد اخلاق لزبينم خوشتون مياد، کاش سيبيل داشت؟