این تيتر خبری را بخوانيد
نام کورش بزرگ و سرافرازی ايرانيان در امريکا جاودانه شد
خوب حالا که چی؟ خودتون را برای چه گول ميزنيد... ایرانی ها در آمريکا سر افراز شدن چون به دنيا بار ديگر اعلام کردند که ما با این مسلمان های تروريست نيستيم. ای وای داشت يادم ميرفت. ما که مسلمان نيستند....اسلام رو با خون و خون ريزی به زور به ایرانی ها چپاندن. برای همين ما در طول تاريخ هی با مسلمان ها کلنجار رفتيم که فرهنگ زرتشتی خود را با چنگ و دندان حفظ کنيم. آمريکايی های عزيز به ما بگويد پرژن، آخر ما قبلا خودمان هم مثل شما امپرياليسم پرژنی داشتیم. در ضمن ما فارسی حرف نميزنيم، پرژن سخن میگوییم
ایرانيان عزيز که در آفتاب گرم کاليفرنيا روياهای هخامنشی خود و برنامه تلويزونی آقای هخا را دنبال ميکنيد، توجه داشته باشيد ، فک و فاميل ایرانی تبار شما برای ديدار شما همچنان انگشت نگاری خواهند شد. تازه ممکن هست اف بی آی هم در به در تعقيب تان کند
این را در نظرات اميد معماريان هم نوشتم.من نميدونم که این منشور چقدر نمادی از فرهنگ ایرانيان هست. نماد فرهنگ باستانی هخامنشی، شايد. نماد فرهنگ ایرانی، فکر نکنم! ليبراليسم باستانی کوروشی اگر نمادی از فرهنگ ما ایرانيان مدرن بود که ما الان غمی نداشتيم. مساله این هست که دنيا مدرن ما را کشوری دمکراتيک نميدونه، حالا هر چقدر هم دوستان تبليغات و پراپگندا کنند فايده نداره. چرا که این تنبليغات با واقعيت هايی و مشکلاتی که ایران در جهان با آن روبروست مطابقت نداره
يک مساله ديگری هم که من را آزار میدهد این ناسيوناليسم ایرانی- ضد اسلامی هست که کاملا يک جور واکنش به مسايلی هست که ایرانیان امروز با آن طرف اند. يک جور احساس ناستالژی به گذشته غير اسلامی زرتشتی شکوهمند. فروهر بر سينه جوانان هم مصداق همين مساله است. تقويت کردن و پروردن این ایده که ما ایرانيان هرچه داريم از دوران پيش از اسلام داريم و اصولا فرهنگ ایرانی هم ميراث دوران شکوهمند هخامنشی و...هست، چه سودی برای ایرانی قرن 21 داره؟ این برخورد پوزش خواهانه از دنيای مدرن چه مفهومی داره؟ ميخواهيد از همه دنيا معذرت بخواهيد که مسلمانيد؟ وقتی این مقالات را ميخوانم اهميت کار تاريخی شيرين عبادی را تحسين ميکنم: اینکه خود را زنی مسلمان به دنيا معرفی کرد. در قرن 21 گفتمان اسلام با حقوق بشر تناقض ندارد بيشتر به درد ميخورد، يا که گفتمان ببخشيد ما مسلمان شديم؟