برزو درگاهی که خودش به خودش با لهجه آمريکايی ميگه دره گاهی ، فيناليست پوليتزر بود، اما نبرد. این برزو آقا دره گاهی که در آمريکا بزرگ شده زندگی مرفه غربی اش را بيخيال شده و فعلا در عراق فلاچی بازی در مياورد. ماه پيش يک مقاله با مزه راجع به زندگی اش در عراق و مشکلات زندگی فلاچی وارش نوشته بود. ظاهرا برزو الان ساکن ایران است. من يک بار يک نامه برقی برايش فرستادم که تشويقش کنم به وبلاگ نويسی و در همين حين به او پيشنهاد کرد که تلفظ صحيح نام خانواديگيش را از همسايه بقلی اش در ایران بپرسد. خلاصه اینکه برزو آقا گفت حال وبلاگ نوشتن نداره ولی اگر خيلی دوستش داريد ماهی يک بار نامه برقی ميفرسته براتون. بد شد که پوليتزر نگرفت، آدم خيلی با حالی است