اگه يک وقت به کسی برخورديد که نام فاميلش محمدی بود و اسم کوچکش هم علی، محمد و يا که متعلق به ساير پنج تن بود بدانيد که اطلاعاتی است. اگر روزی از يک آقايی نامه برقی دريافت کرديد با اسم سهند سهيلی، بدانيد که کارمند وزارت اطلاعات در زمينه های هنری است. اگر روزی دوستی ديديد که از روی محافظه کاری نام مستعار برگزيده و مطلب مينويسد، ابتدا او را نصيحت کنيد، سپس مسخره کنيد، و در نهايت شيرش کنيد که با نام شخص شخيصش نويسندگی کند. حالا این گزارش پيمان رزاقی را در مورد وبلاگ های تورنتو بخوانيد.ما که نديده ایم ولی گوييند پيمان رزاقی حتی از پندار نيز خوشتيپ تر است.خودش هم وبلاگ باز است ولی از آنجا که ممکن است محافظه کار باشد، وبلاگش را بعدا با اسم مستعارش معرفی خواهم کرد