قربونش برم این خاور ميانه جون ميده واسه مطالعات تطبيقی، همه بدبختی ها ناحييه ای. يکيش رو خوب ياد بيگيری قاعده کلی چند چوند بقيه کشورها هم دستت مياد. همشم هم تو همين مايه هاست که اینها نه که نفت دارند، به مردم احتياجی ندارند و حقانيت شون هم از همون پول نفت مياد. در نتيجه گور بابای دموکراسی و مردم و کاريکاتوريست ها