سؤالهای تکراری جوابهای تکراری
مصاحبه بی بی سی انگليسی با آق ابطحی را بخوانيد....مصاحبه خارجی يه هوا مهمتر از زبان مادری عزيزمون هست