روز زن بر تمامی زنان دنيا مبارک که زن سکسی ترين پديده تکامل است
خدا الهی سی بی سی رو برای همه ما نگه داره...باقی قسمت های این مستند سکسی زنانه را از دست ندهيد. کاش زودتر پيشنهادش ميکردم