فريد سی بی سی ميگه ترک ها مثل ميزنند که دوست کهنه اش خوبه. من ميخواستم بگم که ای ترک ها شما اشتباه ميکنيد چون بنده به لطف وبلاگ کلی دوست تاره پيدا کردم یکی از یکی ناز تر. يکيش اما از ناف جهنم ميلاگه. البته این جهنمی که این رفيقم توش زندگی ميکنه بهاراش خيلی با صفاست، درست به با صفایی این رفيق من. از وسط شهرش هم يک رودخونه ميگذره که لبش "چه گل بارونه!" این آق فرعون اولش به من گير ميداد که تو چرا مزخرف مينوسی، بعد من برای اینکه نمکگيرش کنم يک لينک بهش دادم ازش تعريف کردم. بعدش کلی باهم دوست شدم. این آق فرعون از باهوش ترين آدمهايی هست که من تا به حال ديدم چون در این مدت کوتاه بقدری من رو خوب شناخته که مينتونم بگم يکی از بهترين هدييه های تولدم همين نوشته آق فرعون بود. پسرم دمت گرم....لطف کردی