کلاس های دکتر محمد علی اسلامی ندوشن از امروز به مدت 10 روز در دانشگاه تورنتو برگزار ميشه. تو رو خدا پاشيد بيان علم بياموزيد. من خودم کمی کفرم از استاد در مياد چرا که يکمی زيادی ناسيوناليست رومانتيکن. ولی اگه تو کار افتخار به ایران زمين و فرهنگ و تاريخ باستانی آن و حافظ و سعدی و فردوسی و غيره و ذالک هستييد، يا که با افتخار فراوان فروهر بر سينه خود نشان داريد زود ثبت نام کنيد. این هم يک نقل قول وطن پرستانه از استاد برای اینکه خونتان به جوش آيد
"ايران سرزمين شگفت آوری است. تاريخ او از نظر گوناگونی و رنگارنگی کم نظير است. بزرگ ترين مردان و پست ترين مردان در اين آب و خاک پرورده شده اند، حوادثی که بر سر او آمده بدان گونه است که در خور کشوری برگزيده و بزرگی است، فتح های درخشان داشته است و شکست های شرم آور، مصيبت های بسيار و کامروايی های بسيار. گويی روزگار همه بلاها و بازی های خود را بر ايران آزموده است." - دکتر محمد اسلامی ندوشن