من برای فارسی نوشتن از این نرم افزارهای فينگيليشی استفاده ميکنم که خدا الهی سازنده اش را عمر بده چون من املا ام افتضاح هست. با این حال غلط املايی ام اگر زياد شده برای دور از دست بودن ایديتورم هست. ایديتور يدکی ام/مامانم هم به زودی ميره ایران و خلاصه شما به عمق بی سواتی من پی خواهيد برد