من يکبار به عمرم در این وبلاگ متن ترانه (ليريکس) چاپ نمودم این پندارخوشتيپ گير داد که این ایرانی ها چرا موزيک خوب نميشناسند و جوادند. آق پندار جون اصلا ما جوات. من عاشق تمامی خواندگان و ترانه سرايان همجنسگرای اینگليسم. این پسر عمه من يک نوار التون جون واسه بابام ضبط کرده بود که در ترانه "فداکاری نيست" را اصلا دوست نداشتم. دو روز پيش در حال قدم زدن در مغازه خرت و پرت فروشی زير خانه ام به فوايد این ترانه پی بردم
Cold cold heart
Hard done by you
Some things look better baby
Just passing through
And it’s no sacrifice
Just a simple word
It’s two hearts living
In two separate worlds
But it’s no sacrifice
No sacrifice
It’s no sacrifice at all