گيتاريست جوان ایرانی-کانادايی مانلی جمال را در يابيد

گيتار آکوستيک می زند
خوب می زند (ما خودمان يک زمانی گيتاريست قهاری بوديم کسی نيامد خواستگاری بی خيال شديم)
این وب سايتش است.
برنامه بعدی اش در تورونتو را از دست ندهيد:

April 25, 2007 :: 8PM :: FREE
Venue :: Journo (327 King St. W)
with Sean Pinchin, Mike Ceilia, Robin Dellunto

اینجا هم در مسابقه ای شرکت کرده که من هرچه خواستم عنوانش را ترجمه کنم ديديم کار آقای آشوری است. ویديو مانلی را در مسابقه آپ يوز ببينيد و اگر دوست داشتيد به او رای دهيد.