پست کلنياليسم لب دريا و کنار قدرت های استعماری خوش است
حسين جان...
تو هم که به جان خودم من را کشتی با این شفافيت ات.
مرد حسابی از این اسپن ديگر بهتر جا نبود برای کنفرانس رفتن! تو که خودت به خلجی و امثالهم گير می دهی به خاطر شرکت کردن در کنفرانس های دست راستی...حالا پول کانسروتيو ها را می خوری که هم سفری کرده باشی و هم از مواضع ات دفاع کنی!!
قربانت گردم پس فردا که رفتی ایران همچين این کنفرانس را بچسبانند به پرونده ات آنوقت رامين ج-بگلو و فعالين جنبش زنان و تا آن زمان احتمالاً فعالين حقوق همجنسگرا ها آنچنان به ريشت بخندند که بر انداز پست کلنيال شده ای که نگو و نپرس....
لااقل عقل کن و خرج و مخارج سفر و هتل و متل را خودت بده و حق الزحمه را هم به خودشان ببخش!
از ما گفتن بنده از این رفتار شما به هيچ وجه حمايت نمی کنم و نخواهم کرد و خلاصه خودت می دانی و خودت.
البته همانطور که هميشه گفته ام آدم می تواند به فاکس نيوز برود و بهترين مصاحبه را هم انجام دهد. من به هيچ وجه موافق بايکوت کردن کنفرانس ها و تلوزيون ها به صرف اینکه دست راستی اند نيستم. منتهی این با رفتار اخيراً شديداً پست کلنيال ات (البته نه ورژن سعيدی قضييه) همسازگاری ندارد و ممکن است به هيپوکريت بودن محکوم شوی.
جدا از همه اینها بد نگذرد عجب جای توپی هست کنفرانسشان
از خودش بخوانید:
دارم می‌روم برلین برای یک کنفرانس درباره‌ی ایران در موسسه‌ی اسپن. همان‌جایی که جفری گدمن، رییس تازه‌ی رادیو فردا، چند سال می‌چرخانده است. می‌دانم که موسسه‌ای دست‌راستی و بسیار طرفدار آمریکا است. ولی دعوت‌کنندگان می‌دانستند که من آن تبعیدی عصبانی ضد جمهوری اسلامی تیپیکال نیستم. برای همین مرا در یک پانل در مقابل نازنین انصاری سلطنت‌طلب و طرفدار براندازی گذاشته‌اند و در یک پانل هم در مقابل علیرضا طاهری رادیو فردا که او هم سلطنت‌طلب و طرفدار براندازی است. ببینم چه می‌شود. احتمالا با عقایدم آنجا شدیدا در اقلیت خواهم بود. بعدا بیشتر راجع به آن می‌‌نویسم.
جواب بنده: صحيح!!
----------
آقا جان
اگر بنا به پراگماتيسم و پيدا کردن راه در بدترين شرايط برای بهبود اوضاع و تغيير پرادايم های جريان اصلی در مورد ایران هست که عزيز من هادی قائمی و تريتا پارسی امثالهم بهترين مثال ها هستند. اگر به کنفرانس اسپن می روی از فعاليت های مفيد این آدم ها هم قدردانی کن. نه اینکه با دگماتيسمی که این روز ها از تو سراغ دارم بشينی و برايشان پرونده سازی های عجيب و غريب کنی. به والّله کارافرينی برای خويشتن و ديگران کار بسيار پسنديده ای است اما نه هر کاری.
---------
حسين ایميل عصبانی زده که پول حق الزحمه نگرفته است و تنها پول رفت و آمد (بليط هواپيما) و محل اقامت اش را دوستان مان در اسپن پرداخته اند. خاطر نشان شده که سخنرانی اش با مواضع شرکت کنندگان کاملاً متفاوت بوده و به زودی ما را از ماجرا با خبر خواهد کرد...
بنده انتقادم به جای خود باقی است. حسين نمی تواند ملت را به سيخ بکشد و خودش همان کاری را بکند که ملت را برايش به سيخ می کشد. به عنوان مثال گنجی هميشه مقابل سياست های آمريکا برای ایران ایستاده اما حسين هميشه خود را يک سر و گردن دانا تر و محق تر از باقی فعالين اجتماعی می داند.