سخنرانی آصف بیات...چهارشنبه

اسلام گرایی و سیاست های عشق و حال، حال و حول، و یا صفاسیتی

من و عيال يک تقسيم بندی برای دانشمندان علوم انسانی داريم و می گيم فلانی خيلی نو بول شت هست ( يعنی چرند گويی در کارش نيست)...دکتر بيات هم از آن آکادميسين های نو بول شت هست. بربکس راديو زمانه حواسشون باشه که بيخ گوششون در ليدن آدم به این باحالی هست و از این به بعد احتياج به متخصص داشتند زرتی زنگ نزنند به همين آدم هايی که هميشه زنگ می زنند. دکتر بيات هفده سال در دانشگاه آمريکايی قاهره درس می دادند که با حال ترين مدرسه دنياست.
University of Toronto

Department of Historical Studies-UTM & the Department of Near and Middle Eastern Civilizations
Toronto Initiative for Iranian Studies

Islamism and the Politics of Fun

Your browser may not support display of this image.

Asef Bayat is the Academic Director of the International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) and the ISIM Chair at the University of Leiden. He has taught sociology and Middle East studies at the American University in Cairo an has held visiting positions at the University of California, Berkeley, Columbia University and the University of Oxford. His latest publications include: Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn (Stanford, 2007).

Prof. Asef Bayat
University of Leiden

Your browser may not support display of this image.

12:00 p.m.
Wednesday 18th April
Room 214, Bancroft Hall
4 Bancroft Ave
St George Campus
University of Toronto