مرگ مغز يک عزيز.

خدا لعنت کند این جاده ها و خيابان ها و موتور سواری بی کلاه ایران را...برای يک عزيز ما دعا کنيد که در کما است.
من تمام توان ام برای عزاداری را از دست داده ام...نشسته ام دارم فرح خانم را نگاه می کنم که می زند در سرش!