اگر فقط يک فرخزاد ديگر...

اگر به اميد خدا يک روزی رسيد که کسانی که در سيستم امنيتی جمهوری اسلامی جنايت کرده اند دادگاهی شوند، من به شخصه از تمامی افرادی (مرده و زنده) که مستقيم و غير مستقيم در قتل فريدون فرخزاد نقش داشتند شکايت خواهم کرد.

يکی از آخرين کنسرت های او در سال 1992 (درست قبل از آینکه آنها که ملعون اند زبانش را از حلقومش بيرون بکشند) را امروز پيدا کردم. از دقيقه ده به بعدش سخنرانی اش را گوش کنيد. می دونم ملی گرا ست...می دونم که صحيح سياسی نيست....می دونم که کس و شعر زياد می گويد....اما، اما فقط اگر يک فرخزاد ديگر امروز زنده بود و به جای حرف های جدی کاملاً کس و شعر، کس و شعر حسابی می گفت.

دقيقه بيست به بعدش هم سخنرانی است...بابا همه اش را گوش کنيد.