ماکروسافت وردی که نوشتار مرسوم تورات و شبات و بايبل رو به انگليسی بلده ولی زير Quran وShi'a و Sunni خط قرمز می کشه اگر اسلام ستيز نيست...پس چيست