از جايی که ما در برابر تئوری های جديد خانم مهشید خانم زنانه ها شديداً لنگ انداختيم. در تاييد فرمايشات ایشان آخرين اثر هنری-فمنيستی خانم سوزان روشن از آوانگارد لوس آنجلس را به شهبانو فرح ديبا-پهلوی يگانه پرچم دار فمنيسم سنتی که باکره به خانه بخت رفت و پدر همه بچه ها را می شناخت تقديم می کنیم