پليس دانشگاه يو.سی.ال.آ آمريکا يک دانشجوی ایرانی به نام مصطفی طباطبائی نژاد را (راستی اینها حق ندارند اسم چاپ کنند) موردخشونت وحشيانه قرار داه و شوک الکتريکی داده. ويديو این ماجرا در سايت يو تيوپ هست و می تونيد تماشا کنيد.

من همين الان اول به پليس دانشگاه زنگ زدم که این اعلامیه را در مورد این ماجرا در وب سايتشون چاپ کرده اند و حرف حسابشان این است که این آقا با ما همکاری نمی کرده پس ما زديم سرويسش کرديم. این يک اعلاميه پليس تيپيکال هست و این خوک های کثيف هروقت از قدرتشون سؤاستفاده می کنند بعدش دست به اعلاميه دادنشان عالی هست. وب سايت دانشگاه و دفتر رئيس هم يک اعلاميه دادند و گفته اند که پليس داره تحقيق می کنه که زپرشک...شما که نمی آييد تحقيقات مربوط به يک قتل را بدهيد دست خود قاتل!! خواهش می کنم به رئيس دفتر دانشگاه و دفتر پليس دانشگاه زنگ بزنيد و اگر از کانادا زنگ می زنيد نترسيد و حسابی حالشان را بگيريد که هيچ غلطی نمی توانند بکنند.

به دفتر رئيس اگر زنگ می زنيد از منشی بپرسيد که چه کاری برای حمايت از دانشجوشون دارند می کنند و اینکه نمی توانند تحقيقات این مساله رو به دفتر پليسی بسپرند که خودش مرتکب جرم شده است. مردم، این کاملاً يک مساله جدی هست و اگر در مقابلش نيايستيد پس فردا همين بلا سر هر ایرانی و يا مسلمان ديگری هم ممکن است بيايد.

این اطلاعات تماس با دفتر رئيس دانشگاه هست:

Norman Abrams
Telephone: 310-825-2151
E-mail (chancellor@conet.ucla.edu)


مهدی معتقد است به پليس زنگ زدن کار بی خودی است ولی من معتقدم که محيط کار را برای آن خوک های مرتکب این جرم شده اند شديداً عوض می کند و روی رفتار تک تک پليس های این مرکز تاثير می گذارد. این هم اطلاعات تماس با پليس دانشگاه (خواهشاً دهنشان را صاف کنيد و حتماً اشاره کنيد که ديگر به پليس اطمينان نداريد)

University of California, Los Angeles Police Department
(310) 825-1491

بعد هم اگر دوست داشتيد به رئيس پليس ایميل بزنيد.
Chief of Police, Karl T. Ross
kross@ucpd.ucla.edu

همه ماجرا از طريق وبلاگ مهدی ژرف فهميدم