کارگران جهان متحد شويد

اگر حسين در عمرش يک کار درست و حسابی کرده باشد، همين اعتصاب جديدش و مختل کردن کار روزنامه اینترنتی روز است. من به حسين افتخار می کنم که به شکل عمومی این اعتصاب را در

فضای مجازی اعلام کرد. تعجب ام در این هست که چرا هيچکدام از رفقای مارکسيست ما حمايتی از این اقدام حسين نکردند...باشد که انشاالّله به ياری حق این مقدمه ای باشد برای همان آنترناسيونال ديجيتال که لنين خوابش را ديده بود.
......
من کلی درس دارم ولی جدی حال کردم با این کار حسين...دمش گرم!! به نظر من کسی که حقوق کارگر را زير پا می ذاره حقش هست که کارش بخوابه و بقييه هم اگر از کسی که حقوقش ضايع شده حمايت نکنند حق شان است که از نوشتن و خواندن روزنامه شديداً حرفه ای و پر محتوی روز محروم بمانن
د
در ضمن آنهايی که چپ و راست خايه مالی به قدرت عرض می کنند و هندوانه زير بغل هم می گذارند بدانند و آگاه باشند که تاريخ بلاخره سرويس شان خواهد کرد.