این بنده خدا عيال ما رفته برای اینکه من رو خر کنه يک کلاس تفکرات فيلسوفانه فمنيستی گرفته و از شانس بدش يک استاد ليبرال کس خل افتاده به تورش و خلاصه کله منو خورده اینقدر داره مسخره بازی در می آره....در همين حال بنده دارم جای آقای خلجی خالی مطالعات سکسی اسلامی می کنم و رستم التواريخ می خوانم!!
البته خير سرم بايد تا شش ساعت ديگه بيست صفحه مقاله تحويل دهم و آی دارم کس و شعر می نويسم که نگو
!!


qolang:
Using a genealogical approach, Kittay traces the origins of the exclusion of the care-receiver in the notion of “personhood” from ancient times to the height of enlightenment.
Nazli: cheh bikaar
qolang: she has a "profoundly retarded" girl, that's what we call practice
Nazli: haaa...let me go back to my world of sex and Islam...lets all fuck