من همين الان يگانه علت عدم موفقيت خودم در دنيای امروز با ارزش های کاپيتاليستی به عنوان يک مهاجر نسل دوم را کشف کردم. به شما مهاجران عزيز توصيه می کنم که کودکان خود را به دبيرستان های خصوصی بفرستيد و به مسئولين تاکيد کنيد که حق ندارند به فرزندتان نمايشنامه "دتس آو اِ سيلزمن" را تدريس کنند. بدينوسيله بنده به پری خانم و ساير فک و فاميل های بيکار بالای پنجاه سال پدرم-بهروز- که در ایران سيبيل را از طريق فيلتر شکن مطالعه می فرمايند اعلام می کنم که مشکلات روانی من دقيقاً بعد از مطالعه کتاب "دتس آو اِ سيلزمن" در درس نگارش انگليسی کلاس دهم آقای پيترسن در دبيرستان لنگ استف آغاز شد و شما وقت خود را برای يافتن دلايل ژنتيکی تلف نکنيد

ترجمه رودباری: يک چيزی تو مايه های همان صادق هدايت که می گفتيد برای بچه ها بده.