واقعاً خدا این نيک آهنگ را شفا دهد، فعلاً که مشغول حسين هست و يک روز می گويد اطلاعاتی است و فردا می گويد که نخير من اصلاً همچين حرفی نزدم.
آن روز ها هم که افتاده بود به افشاگری زندگی خصوصی بنده و البته خودش يک روز مدرک بسيار هوشمندانه دال بر داشتن رابطه جنسی بين من و يک بنده خدايی آورده بود که"اینها وبلاگ هاشان هم زمان و در يک ساعت خاص به روز می شود."
این روز ها هروقت سيبيل طلا را چند بار پشت سر هم کنار وبلاگی در بلاگ رولينگ می بينم می گویم "ای وای خاک تو سرم لو رفتيم". خلاصه اینطور که بوش می آيد این روز ها بنده دارم شديداً بهمن را می کنم.