این سفرنامه های منجم باشی ما -سر به هوا-را می خوانيد!! به قول فرنگی ها فاکينگ اميزينگ!! يادتان نرود که تا پايين های صفحه اش برويد تا عکس ها را ببينيد.