من واقعاً اعصاب ام خورد می شه وقتی هيچ مقام سياسی سابق و فعلی عين آدم از این اسانلو حمايت نمی کنه که يک مشت الدنگ عوضی انصار حزب الّلهی بيان در خيابون اسانلو رو کتک بزنند و به نا کجا آباد ببرندش. بعد از چند سال يک آدم خايه دار اتحاديه چی در ایران پيدا شده و شما مردم فکر مارک شلوار جين تان هستيد. الان چند تا ایميل فرستادم. خواهش می کنم که تا می توانيد شلوغش کنيد. اگر شماره هر کدوم از خبر نگار های خبر گذاری ها را داريد زنگ بزنيد. اینها ديگر گندش را در آورده اند.
در ضمن من خواب و بيداری این ويکی پيديا را به روز کردم اگر اتفاق جديدی افتاد شما لطف کنيد و به روز اش کنيد که اگر کسی اسانلو را به زبان انگليسی گوگل کند اولين صفحه هست
آی خدا ذليلتون کنه...من نمی دونم این ربطی داره يا نه اما این موسسه يا تينک تنک نيو کانسروتيو انترپرايز اينستيتوت دو روز پيش این مقاله را در مورد اسانلو و اعتصاب کارگران شرکت واحد چاپ کرده که اميدوارم به این بيچاره ها برچسپ ارتباط با دشمن رو نزنند! گرچه مقاله قديمی هست وب سايتشون ديروز چاپش کرده.
این هم خبر از خبر گزاری کار